THAI Basant

Basant Festival at Creek Club, Karachi